Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR FÖR VARBERGS SEGELSÄLLSKAP

Antagna vid ordinarie årsmöte 29 okt 1969 med tillägg 1972 och 1973 samt en grundlig revidering godkänd vid årsmötet 14 mars 1983 och konfirmerande vid höstmötet 20 oktober 1983. Ny revidering genomförd efter beslut vid höstmötet 26 oktober 2006 och konfirmerande vid årsmötet 4 april 2007. Ny revidering genomförd efter beslut vid årsmötet 27 mars 2008 och konfirmerade vid höstmötet 23 oktober 2008. Ny revidering genomförd efter beslut vid höstmötet 23 oktober 2008 och konfirmerade vid årsmötet 26 mars 2009. Ny revidering genomförd efter beslut vid höstmötet 2017-03-30 och konfirmerade vid höstmötet 2017-11-02.

ÄNDAMÅL

§1 Sällskapets ändamål är att främja segelsporten.

HEMORT

§2 Sällskapet har sin hemort i Varberg.

MEDLEMSKAP

§3 Sällskapet består av seniorer och juniorer.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta Sällskapets intressen.

Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.

Medlem är junior tom det år denne fyller 19 år, men äger rösträtt det år vederbörande fyller 16 år.

Hedersmedlem kan efter förslag av styrelsen utses av årsmötet.

MEDLEMSAVGIFTER

§4 Medlemmar erlägger en årlig avgift, som fastställes för ett år i sänder vid ordinarie höstmöte.

Medlemsavgiften ska vara inbetald sista dagen i februari.

Ständigt medlemskap upphör enligt medlemsbeslut 26 oktober 2006. Medlemmar som innehar ständigt medlemskap före detta datum kvarstår som ständig medlem och kan inte krävas på årlig medlemsavgift.

Hedersmedlem är befriad från avgiften.

Medlemmars utträde och uteslutning

§5 Medlem som ej längre önskar vara medlem i Sällskapet ska skriftligen via brev eller e-post meddela sin uppsägning till Sällskapet. Redan inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

Medlem får inte uteslutas ur Sällskapet av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till Sällskapet, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat Sällskapets intressen.

Beslut om uteslutande fattas av styrelsen i de fall där det handlar om annat än att medlemsavgiften inte är betald. Fråga om uteslutning i de fall som inte rör att medlemsavgift inte betalats får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning i fall som inte rör utebliven betalning av medlemsavgift skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslut. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med post eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79§ punkt 1 och 80§ RF:s stadgar.

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får Sällskapet inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

Om medlemsavgift inte betalas enligt datum på avi eller faktura ska påminnelse om inbetalning skickas per brev till enskild medlem eller i förekommande fall till ansvarig för familj. Om medlem inte heller då betalar senast det angivna datumet i påminnelsen likställes detta med att medlemmen därmed har sagt upp sitt medlemskap eller i förekommande fall medlemmar i familj.

MEDLEM

§6 Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster, som anordnas för medlemmarna.

Medlem har rätt till fortlöpande information om Sällskapets angelägenheter.

Medlem skall följa Sällskapets stadgar samt beslut, som i vederbörlig ordning fattas av organ inom Sällskapet.

Medlem skall delta i gemensamt arbete efter särskild kallelse härtill.

Medlem har inte rätt till Sällskapets behållning eller egendom vid upplösning av Sällskapet.

§7 Medlem har rätt att delta i Sällskapets idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller inom andra SF.

Medlem som ämnar delta i tävling eller uppvisning ska informera styrelsen om detta.

Om tävling eller uppvisning arrangeras utanför Sverige, skall SSF ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till SSF, får medlemmen delta endast om SSF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

STANDERT

§8 Sällskapets standert är trekantig. Blått fält med vita kanter och VSS i vitt.

KAPPSEGLINGAR

§9 Enligt fastställt program.

MÖTEN

ORDINARIE MÖTEN

§10 Med Sällskapet hålles årligen två sammanträden, årsmötet i mars månad, höstmötet under oktober månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet.

Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast en vecka före mötet eller kungörs inom samma tid av styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen e.dyl.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§11 Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till Sällskapet och under året fyller lägst 16 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

§12 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§13 Vid årsmötet förekommer följande ärenden

1.  Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.  Fastställande av dagordning.

4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.  Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

6.  Protokoll från Höstmötet.

7.  styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

8.  Revisorernas berättelse över styrelsens och nämnders och kommittéers förvaltning under det senaste räkenskapsåret

9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.  Val av

a)     Sällskapets ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.

b)    Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

c)    Tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

d)      Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens ledamöter och ej heller kommittéers eller nämnders ledamöter delta.

e)   Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall vara sammankallande.

f)    Mätningsmän jämte suppleanter.

G) Två representanter som skall föreslås ingå i Getteröns marinas valberedning vid denna förenings årsmöte.

11.  Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av Sällskapets kall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.

12.  Övriga frågor.

Fråga om ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

§14 Vid Höstmötet förekommer följande ärenden

1.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

2.  Fastställande av dagordning.

3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4.  Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet och vara rösträknare.

5.  Protokoll från Årsmötet.

6.  Seglingsnämndens rapport från sommarens aktiviteter.

7.  Budget för kommande verksamhetsåret.

8.  Årsavgifter för kommande verksamhetsåret.

9.  Aktiviteter under vinterhalvåret.

10.  Övriga frågor.

EXTRA MÖTE

§15 Styrelsen får kalla Sällskapets medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är styrelsens skyldighet att kalla till extra möte när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av Sällskapets röstberättigade medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översändes senast sju dagar före mötet till medlemmar eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen e.dyl.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§16 Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §13 och §14.

BESLUT, OMRÖSTNING

§17 Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nej rop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag för 27§ omnämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val vinner vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

STYRELSEN

§18 Sällskapets angelägenheter handhas av styrelsen.

Den skall- inom ramen för RF:s vederbörande SSF:s och dess stadgar verka för Sällskapets framåtskridande samt för att tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

-       Tillse att för Sällskapet bindande regler iakttas.

-       Verkställa av årsmötet fattade beslut.

-       Planera, leda och fördela arbetet inom Sällskapet.

-       Ansvara för och förvalta Sällskapets medel.

-       Förbereda årsmötet.

§19 Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter, jämte tre suppleanter. Minst 2/3 av styrelsens ledamöter skall ha uppnått myndig ålder.

§20 Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för en tid som sägs i 15§ bland Sällskapets röstberättigade medlemmar.

 Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9§ andra stycket RF:s stadgar.

§21 Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av tvåstyrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

§22 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst fyra av dem är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras.

Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§23 Ordföranden är Sällskapets officiella representant.

Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl Sällskapets stadgar som övriga för Sällskapet bindande regler och beslut efterlevs.

Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

§24 Valberedning, nämnder  kommittéer och grupper

Kommittén skall väljas på årsmötet och bestå av tre ledamöter.

Kommittén har till uppgift att till medlemsmötena uppgöra förslag till de ledamöter som skall tillsättas för resp. befattningar.

Kommittén utser inom sig sammankallande ledamot.

Styrelsen tillsätter övriga kommittéer vid behov.

VERKSAMHETS – OCH RÄKENSKAPSÅR MM.

§25 Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari- 31 december.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmöte t.om. Årsmöte påföljande år.

REVISION

§26 Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna Sällskapets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhet- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.

I revisionsberättelsen skall ansvarsfrihet för styrelsen bestämt till- eller avstyrkas.

STADGEFRÅGOR, MM

§27 För ändring eller tillägg till Sällskapets stadgar fordras, att förslag därom framlagts och med enkel majoritet antagits på allmänt möte.

Beslutet skall sedan fastställas på därpå följande allmänt möte med 2/3 majoritet.

§28 Sällskapets upplösning, som inte kan ske såvida minst sex av dess medlemmar skriftligen förbinder sig att kvarstå, skall beslutas på två på varandra följande sammanträden.

Om upplösning beslutas, vartill fordras minst ¾ majoritet, skall ev. överblivna medel överlämnas till Sjöräddningssällskapet (SSRS), att användas för dess verksamhet inom Hallands län.

Sällskapets protokoll och övriga handlingar, vilka kan ha historiskt värde, överlämnas till Varbergs Museum.

Beslut om upplösning, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och sammanträdenas protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte Balans- och Resultaträkning skall omedelbart delges Seglarförbundet.

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion skall översändas till Seglarförbundet.

§29 Medlem har genom sitt beviljade medlemskap i Sällskapet också accepterat dess stadgar och får följaktligen ställa sig till efterrättelse.

§30 Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SSF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

§31 Dessa stadgar är, gentemot de tidigare antagna 1969-10-29, med tillägg 1972 och 1973, reviderade och godkända vid årsmötet 1983-03-14 och konfirmerade vid höstmötet.

1983-10-20, med tillägg vid höstmötet 2003-10-23 och konfirmerade vid årsmötet 2004-03-26.

Reviderade vid höstmötet 2006-10-26 och konfirmerade vid årsmötet 2007-04-04.

Reviderade vid årsmötet 2008-03-27 och konfirmerade vid höstmötet 2008-10-23 då även revidering gjordes som konfirmerades vid årsmöte 2009-03-26

Reviderade vid årsmötet 2017-03-30 och konfirmerade vid höstmötet 2017-11-02.

----------------------------------------------------------------------

Uppdaterad: 17 JAN 2018 20:34 Skribent: Styrelsen

 svenskasjo_250x450_anders_ssf


 Sparbanksstiftelsen


  Varbergs Sparbank


Varberg Energi


 


 Varberg För Liv


  XL Byggcenter Varberg


 kvarnbacken

Postadress:
Varbergs SS - Segling
Klöven 1
43293 Varberg

Kontakt:
Tel: 0708200046
E-post: varbergssegelsallska...

Se all info