Hoppa till sidans innehåll

GDPR


Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Varbergs Segelsällskap(VSS), 849600-2976, Klöven 1, 432 93 Varberg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för VSS verksamhet. I förekommande fall är VSS gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med RF, SDF och IF.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att VSS ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. VSS finns till för sina medlemsföreningar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service VSS tillhandahåller. Det handlar exempelvis om tävlings- och utbildningsadministration, ekonomiska transaktioner och statistik.

VSS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i VSS
 • Förbundsadministration
 • Deltagande och administrering av VSS utbildningsverksamhet
 • Deltagande i tävlingsverksamhet
 • Administrering av tävlingslicenser
 • VSS arrangerade mötesplatser (utöver tävling och utbildning)
 • Ansökan och hantering av bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlemsföreningar och enskilda medlemmar i föreningar
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Uthyrningar och lån av lokaler och utrustning

Vilka delar vi personuppgifter med?

VSS kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund och/eller specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och din idrottsförening.

Om VSS måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du anmäler dig till en tävling i tredje land eller på annat sätt representerar VSS internationellt.

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

VSS har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom VSS verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i VSS

Avtal

Förbundsadministration

Avtal

Deltagande och administrering av VSS utbildningsverksamhet

Allmänt intresse vid statsbidrags-finansierad utbildning. Avtal för ev. övriga utbildningsaktiviteter.

Deltagande i tävlingsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Ansökan om bidrag

Avtal och rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av VSS

Allmänt intresse

Kontakt med VSS

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)

 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

VSS kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende VSS behandling av dina personuppgifter. VSS ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får VSS ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta oss för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende VSS behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur VSS arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om VSS personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du oss på e-post: This is a mailto link.

Uppdaterad: 14 MAR 2019 19:11 Skribent: VSS
E-post: Adressen Gömd

 svenskasjo_250x450_anders_ssf


 Sparbanksstiftelsen


  Varbergs Sparbank


Varberg Energi


 


 Varberg För Liv


  XL Byggcenter Varberg


 kvarnbacken

Postadress:
Varbergs SS - Segling
Klöven 1
43293 Varberg

Kontakt:
Tel: 0708200046
E-post: varbergssegelsallska...

Se all info